Allmänna villkor

Allmänna Villkor

 

Dessa allmänna villkor gäller mellan Tre Knivar och användare utav tjänsten knivslipning.


Tre knivars åtaganden

Tre knivar ska tillhandahålla en professionell sliptjänst för privatpersoner och företagskunder.

Slipning av knivar och verktyg

Tre knivar sliperi tillhandahåller en tjänst av yttersta professionell karaktär vilket innebär att föremål slipas på ett sådant sätt som en majoritet av professionella yrkesmän såsom slaktare, charkuterister,  kockar önskar ha olika typer av knivar slipade. I det fall Användare skickar föremål utan att specificera särskilda önskemål kommer dessa att slipas i enlighet med denna professionella standard. Detta gäller alla typer av knivar, även antika knivar, samlarknivar eller liknande. Hänsyn till eventuell annan slipteknik tas därmed inte såvida Användare inte tydligt specificerat sådant önskemål. Tre knivar ska sedvanligen returnera Användares knivar inom  24 timmar från det att Tre knivar mottagit knivarna. Föremålet för tjänsten är att slipa föremål och det ingår därmed inte i tjänsten att polera eller på annat sätta söka få bort skönhetsfläckar som inte påverkar ett föremåls funktion. Fokus för tjänsten är alltid att tillhandahålla ett föremål med en ny professionell skarpslipad egg. För att säkerställa föremåls funktion kommer så kallade klackar att slipas bort för att säkerställa att blad och klack är i samma linje. Tre knivar bär inget ansvar för om det vid slipningen av Användares föremål uppkommer skönhetsfläckar eller repor på föremålet,eller om kniv eller föremål bryts av eller går sönder vid normal hantering vid slipning.Om Användare har önskemål gällande hur föremål ska slipas ska detta klargöras innan föremålen sänds till Tre knivars sliperi. Sådant önskemål ska lämnas skriftligen genom mail och accepteras utav Tre knivar. Tre knivar förbehåller sig rätten att inte utföra Tjänsten för föremål som inte finns prissatta i för var tid gällande prislista.Användare som önskar nyttja Tjänsten för föremål som inte finns prissatt skall kontakta Tre knivar skriftligen via e-post till info@slipaknivar.com med förfrågan om aktuellt föremål.Tre knivar äger rätt att neka omslipning i  fall kniv eller annan utrustning är i så dåligt skick, kvalitet, eller nedslitet att en omslipning kan ske med ett yrkesmässigt nöjbart  slutresultat.


Användarens åtaganden

Användare åtar sig att försända föremålen väl emballerade i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls från tid till annan här finner användare osäkerhet hur föremål skall paketeras skall användaren kontakta Tre knivar. Användare åtar sig att lösa tur och returfrakt vid inlämningsstället, är returfrakt ej erlagd förbehåller sig Tre knivar rätten att välja retursätt företrädesvis post,samt fakturera särskilt. Användare åtar sig att säkerställa att samtliga föremål som skickas till Tre knivar är rena. Om föremål som inkommer inte uppfyller detta krav äger Tre knivar rätt att fakturera en avgift om femtio kronor per föremål. Användare ska alltid säkerställa att föremål som skickas till Tre knivar  säkerställa att transport av föremålet sker på ett för alla inblandade parter säkert sätt. Om så inte sker och Tre knivar  därmed mottar föremål som  kan innebära någon typ av fara eller risk för skada vid transport förbehåller sig Tre knivar rätten att returnera föremålet i säkrare material och fakturera Användaren för denna extra kostnad.Om Användare har önskemål gällande hur föremål ska slipas ska detta klargöras innan föremålen sänds till Tre knivar sliperi för accept.Det åligger Användare att säkerställa att Tre knivar har korrekt information om Användarens adress samt kontaktuppgifter.Frakt skall betalas tur och retur vid inlämningsstället.


Angående frakt

Frakt skall betalas tur och retur vid inlämningsstället.

Vi returnerar alla knivar och verktyg med spårbart paket. Vid för låg erlagd returfrakt går det bra att betala underskottet via swish eller returfrakt i saluhallen.Rekommenderad försändelse

Vid rekommenderad försändelse som ej lämnas/körs ut till oss utan lämnas kvar hos ombud hämtas inom 3-5 dagar.
Otillåtna föremål

Om Tre knivar mottar ett föremål som enligt Tre knivar omfattas av Otillåtna Föremål eller ett föremål som inte finns prissatt i gällande prislista, och Tre knivar därmed

returnerar föremålet utan att tillhandahålla Tjänsten, äger Tre knivar  rätt att fakturera användare som om Tjänsten tillhandahållits för en slipning av stålkniv samt för

kostnaderna för frakten.Tre knivar förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra vilka föremål som omfattas av begreppet Otillåtna Föremål.
Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för faktura är alltid 10 dagar från det att Tre knivar skriver ut fakturan eller skickar den för utskrift hos tredje part. Utställelsedatum finns angivet på fakturan.

Tre knivar förbehåller sig rätten att överlåta fakturering till tredje part eller sälja faktura till tredje part. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren äger

Tre knivar eller tredje part som övertagit rätten till fakturan rätt att överlåta fakturan till inkassobolag som därefter övertar ärendet för vidare handläggning och hantering.

Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren och påminnelse därmed skickas tillkommer en påminnelseavgift i enlighet med vid var tid gällande lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Avgift tillkommer även om Användare fortsatt underlåter att erlägga betalning och ytterligare påminnelse eller vidare betalningsföreläggande påbörjas.


Garantiåtagande och reklamation

Tre knivar tillhandahåller en garanti för att Användaren ska vara nöjd med tillhandahållen Tjänst. Denna garanti innebär att den Tjänst som tillhandahålls ska genomföras på ett

fackmannamässigt och professionellt sätt. Garantin omfattar inte situationer där Användare önskat annan slipning på föremålen utan att i enlighet  ha angett särskilda önskemål därom, inte heller eventuella skönhetsfläckar såsom repor, som uppstått vid slipningen, omfattas av garantin,ej heller om åtkomst skett av sten eller  brynskiva vid gravyr,detta är ibland ofrånkomligt vid vissa rakknivar,samurajsvärd ,antika värjor samt bilor.(pga av dessas näst intill obefintliga slipvinkel för att erhålla skärpa).Tre knivar bär inget ansvar för om det vid slipningen av Användares föremål uppkommer skönhetsfläckar eller repor på föremålet.Den garanti som Tre knivar tillhandahåller innebär att Användare äger rätt att återsända aktuella föremål varpå Tre knivar gör om arbetet.Tre knivar äger rätt att neka omslipning av kniv  om Tre knivar anser att kniven/knivarna inte kan slipas om och returneras i ett bättre skick. Tre knivar förbehåller sig rätten att inte lämna någon annan ersättning än krediterad kostnad för nyttjad Tjänst.Nöjd kund garanti vid slipning

Vi erbjuder alltid  en nöjd-kund-garanti som innebär att vi kostnadsfritt slipar om dina knivar om du inte skulle bli 100% nöjd! Detta är dock en garanti vi vet att du inte kommer behöva.Varje utförd slipning kontrolleras omsorgsfullt innan returleverans. Detta då vi under mer än  30 år byggt upp starka  kundrelationer med många av Sveriges och Europas  mest krävande  kunder såsom.


-Välkända restauranger

-Välkända kockar

-Restaurangkök

-Storkök

-Livsmedelskedjor

-Slakterier

-Styckningsföretag

-Privatpersoner

-Föreningar

-Jaktlag m.fl


Att slipa knivar är ett mycket komplext hantverk så känner du dig  det minsta missnöjd ber vi att du hör av dig så löser vi det!


Om du inte blir nöjd måste du meddela oss detta inom 14 dagar från att du har fått dina föremål i retur. Beskriv gärna exakt vad du är missnöjd med och bifoga  en bild eller fler om du har möjlighet.

Du får inte ha använt knivarna eller själv försökt slipa eller skärpa dem innan du önskar få dem omslipade. Använder man en knivslip eller annat för hemmabruk kan knivarna förstöras på 10 sekunder pga fel slipvinkel. Använder du ett skärpstål i fel vinkel är risken även att du rundar av eggen varpå kniven omedelbart blir slö. Detta täcks självklart inte av denna nöjd-kund-garanti varför den inte får bära spår av att ha skärpts eller slipats.


Om Användare är missnöjd med kvaliteten på Tjänsten ska detta anmälas skriftligen via epost till  info@slipaknivar.com.  Denna anmälan ska innehålla uppgifter om på vilket sätt Användaren är missnöjd samt med minst en bifogad bild per kniv som påvisar den brist som föranleder Användarens missnöje. Vid eventuell tvist angående kvalitet på utförd Tjänst förbehåller sig Tre knivar rätten att anlita en utomstående sakkunnig för att bedöma om tillhandahållen Tjänst överensstämmer med fackmannamässigt och professionellt utförande i enlighet med hur andra professionella sliperier skulle ha utfört slipningen. Om denne sakkunnige finner att utförd Tjänst uppfyller dessa krav skall Användaren stå för kostnaderna enligt gällande priser och avtal som om de aktuella föremålen varit inskickade såsom ett särskilt slipuppdrag till denna knivslipare. Denna garantiförpliktelse omfattar ej situationer då Användare anser att föremål tappat sin skärpa för fort, med anledning av att detta kan bero på kvalitet på föremålet samt Användarens egen hantering av föremålet. Denna garantiförpliktelse ska åberopas senast inom fem arbetsdagar av Användare som är privatperson och inom fem arbetsdagar av Användare som företag.

Användare som reklamerar en tjänst av slipning bekostar frakten till oss.

Driftavbrott

Om Tre knivar är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av omständigheter som Tre knivar inte skäligen kunnat råda över eller förutse och som Tre knivar inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Tre knivar inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, strömavbrott, strejk, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför Tre knivars kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.


Överlåtelse

Tre knivar har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Vidare har Tre knivar alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag eller liknande.

Tillägg och ändringar

Tre knivar äger alltid rätt att ändra Villkoren utan föregående meddelande. För genomförd Tjänst gäller dock alltid den för tiden vid Tjänstens tillhandahållande gällande Villkor.

Vid tvist

Tvist i anledning av Villkoren ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk Lag.
Köpvillkor E-handel i webbutik via saluhallen


Allmänt

För att få handla hos Tre knivar sliperi  nedan kallad Tre knivar , måste du vara över 18 år. Vid beställning över Internet träffas avtal om köp när din betalning blivit godkänd.


Genom att kunden skickar sin beställning samtycker denna till att namn och personuppgifter registreras i vår kunddatabas. Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter vidare.

Vi reserverar oss för slutförsäljning.


Om du handlar med annan persons personuppgifter, utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Tre knivar, kommer detta att polisanmälas.
Priser

Priserna anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms (f.n. 25%). Fraktkostnad  tillkommer, se ytterligare information nedan.

Tre knivar  reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, som kan uppstå i butiken.
Betalningsalternativ

Tre knivar erbjuder en säker betalning i form av direkt  banköverföring, kort eller betalning via Swish.Vissa varor har betalning direkt till annonsören, detta framgår då i annonsen.
Orderbekräftelse

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och adress, organisations -alternativt personnummer registreras i vårt kundregister. Om du angett en felaktig mailadress makuleras ordern.Varans skick

Varan kan vara ny eller begagnad, detta anges med begagnad i annonsen om varan är begagnad.

Leverans och Frakt


Allmänt


Vi använder oss av Posten, Dhl, Schenker och Ups för att transportera dina varor till ditt närmaste utlämningsställe. Vi skickar endast varor som paket eller brev.


Varor kan avhämtas om så står angivet i annonsen.

Leveranstid

Målsättningen för Tre knivar är alltid att skicka varorna samma dag som beställningen inkommer (gäller vardagar). Normal leveranstid är därför 2-4 arbetsdagar efter mottagen betalning. Leveranstider kan inte garanteras då oförutsedda förseningar i samband med leverans kan uppstå.

Bor du norr om Sundsvall dröjer det sannolikt ytterligare en arbetsdag innan du får dina beställda varor. Om det skulle bli en fördröjning av försändelsen kommer Tre knivar att kontakta kunden.Ej uthämtat paket  

Om paketet inte hämtats i tid och kommer i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera 250:-Leveranssätt

Tre knivar skickar varorna som paket eller brev inom Sverige, alternativt avhämtas. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av fraktföretaget.
Fraktavgift

Tre knivar  tillämpar individuell frakt eller avhämtning för varje produkt.

Felleverans

Om du mot all förmodan skulle få en vara som du inte beställt kontaktar du vår kundtjänst, så hjälper vi till med att returnera varan.

Transportskada

Om kunden upptäcker skador på paketet skall kunden omedelbart anmäla detta till postkontoret och göra en skadeanmälan. Tre knivar  rekommenderar kunden att inte hämta ut ett skadat paket då skadan ej längre kan hänvisas som en transportskada när paketet är uthämtat. Om kunden inte upptäcker skadan förrän paketet är öppnat, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall kunden kontakta dem och göra en skadeanmälan (senast 7 dagar från mottagandet).Risken för varan  

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.
Trygghet

Saluhallen garanterar trygghet i alla affärer.

Allmänt om ÅngerrättAvbeställning

Om kunden önskar att avbeställa en lagd beställning ska detta ske så snart som möjligt genom att kunden kontaktar Tre knivar. Om kundens beställning redan har hunnit bli expedierad är det ej längre möjligt att avbeställa varan/varorna och kunden är därmed skyldig att motta sin beställning. Om kunden därefter ångrar sitt köp gäller ordinarie villkor för Ångerrätt och Returhantering. Avbeställningen gäller från det att kunden har mottagit en bekräftelse gällande avbeställningen från oss på Tre knivar.Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Ångerperioden räknas från det datum då du gjorde din beställning.


Nyttjande av ångerrätten

Vi återbetalar alla betalningar från dig, utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi kommer använda bankkonto för din återbetalning. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna, vilket som än inträffar först.


Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om din önskan att ångra din beställning.

Vid nyttjande av ångerrätten kan ett eventuellt användande av produkten innebära en viss värdeminskning, detta är på konsumentens bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

Returhantering via e-handeln

Vid retur till e-handeln kontaktar du vår kundservice. Retur av vara skall alltid styrkas med inköpskvitto. Ev. bankkvitto (kortslip) gäller ej. Det är ditt ansvar att varan kommer till oss i oskadat skick vilket är viktigt om du önskar returnera på annat sätt än hur varan levererades. Se därför till att varan emballeras väl, gärna i originalförpackningen eller motsvarande.


Vid godkända garantiärenden samt reklamationer står Tre knivar  för alla kostnader inklusive frakt. Vid Ångerrätt står kunden för returfrakten.


Returen är inte godkänd förrän Tre knivar kontrollerat varan. Vid godkänd retur återbetalas summan till köparens bankkonto. Vid godkänd ångerätt återbetalar vi hela köpebeloppet inom 30 dagar. Vid ej godkänd retur returneras varan och frakt debiteras. Vara som kommer i retur utan giltigt returnummer returneras till kunden och frakt debiteras.

Begagnade varor

Begagnade varor innefattas ej utav någon garanti, ångerrätt  eller återköpsrätt.Varan köps i befintligt skick.
Undantag

Ett paket som inte hämtats ut från Postens utlämningsställe inom 14 dagar returneras automatiskt. Denna retur betraktas dock inte som ett utnyttjande av ångerrätten. Vara som anländer till vårt lager i retur, utan giltigt returnummer returneras och frakt debiteras.
Återbetalning

Returen är inte godkänd förrän vi har kontrollerat varan. Vid godkänd retur återbetalas summan på samma sätt som betalningen skett. Har betalningen skett med kreditkort kommer samma kontonummer krediteras. Återbetalning sker så snart en godkänd retur mottagits. Vid ej godkänd retur returneras varan och frakt debiteras.
Garanti och Reklamation


Hos Tre knivar har du naturligtvis garanti på alla varor du köpt av oss, förutom de som anges som undantag  i respektive vara exempel varan är begagnad, samt de varor som enbart förmedlas utav Tre knivar. Garantin gäller i 1 år från det datum då varan levererats. Som privatperson omfattas du även av konsumentköplagen, vilket innebär att du har reklamationsrätt under 2 år. För övrigt gäller svensk konsumentlag.


Du skall aldrig betala frakt eller returkostnad om felet orsakats av oss. Innan reklamationen rådgör du alltid med vår kundtjänst, så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet, se vidare information nedan angående Returhantering. Felet skall anmälas inom skälig tid efter det att varan mottagits.


Åberopar kunden garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och därför inte täcks av garantin står kunden för eventuell hanteringskostnad. Tre knivars  personal kommer i första hand avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått kunden.


Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktigt bruk av varan. Är det fel på varan har Tre knivar rätt att inom 6 månader åtgärda felet. Om så inte sker har kunden rätt till omleverans. Detta betyder att man kan kräva att få en ny vara som ersättning för den varan som varit defekt. Vid korrekt reklamation ersätts du som kund för eventuella fraktkostnader. Reklamation skall vara oss tillhanda inom skälig tid.


Reklamation som sker inom 2 dagar  från köptillfället anses alltid som inom skälig tid.


Tre knivar förbinder sig att alltid följa ARN (Allmänna Reklamationsnämndens) rekommendationer. För mer information se www.arn.se
Personuppgifter och Sekretess

För att kunna handla hos oss behöver man inte registrera sig som kund. Kundens personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Kunden behöver enbart uppge personnummer i samband med faktura köp. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. I enlighet med distansavtalslagen måste de kunder som handlar av oss på Tre knivar  vara över 18 år. Om kund handlar i annan persons namn eller använder annan persons personnummer utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Tre knivar, kommer kunden att polisanmälas.Ingen registrering
Du behöver inte registrera dig för att kunna handla hos Tre knivar eller Saluhallen. Bara lägg de produkter du vill köpa i varukorgen och klicka på "Till kassan", skriv in dina adressuppgifter och välj betalningsmetod. Vi överlåter aldrig epost-adresser till andra företag eller organisationer.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att kunna beställa från oss.

Övrigt


Vi eventuell slutförsäljning av vara eller missberäkning av antal lagervaror har Tre knivar  rätt att häva köpet och återbetala eventuell inbetalningar gjorda av kund. En dialog förs med kunden om hur detta på bästa sätt ska lösas då kunden har möjligheten att välja en annan vara istället för att få sin betalning tillbaka.IntegritetspolicyCookies
Denna webbplats använder så kallade cookies. De cookies som används är temporära och raderas så fort du stänger din webbläsare. På denna webbplats används cookies för att ge dig tillgång till funktioner som inloggning och varukorg.
För att denna webbplats skall fungera korrekt måste cookies vara aktiverade.


Integritet
Vi behandlar många av de personuppgifter du lämnar ifrån dig som kund. Dessa säljs aldrig till utomstående utan används uteslutande för att förbättra din köpupplevelse på sajten, för att kunna behandla din order, ta betalt, se till att du får ditt paket i rätt tid till rätt plats och för att kommunicera digitalt med dig


Vår skyldighet
Vi är skyldiga att till dig redovisa alla uppgifter som vi behandlar om du så önskar. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, du har rätt att dra tillbaka det samtycke du gett till oss att behandla dina personuppgifter och du har rätt att vi så långt lagen tillåter (exempelvis bokföringslagen, momslagen etc) rätt att be oss radera dina uppgifter.Om problem uppstår

Skicka e-post till info@slipaknivar.com om Du får något felmeddelande eller om det uppstår något annat problem.Force Majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilken ej kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Tre knivar befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.


Dessa allmänna villkor för köp och leverans är tillämpliga på alla köpavtal som du ingår med Tre knivar. Genom att beställa accepterar du dessa allmänna villkor.Saluhallen

Kurser och utbildningar


Allmänna villkor för kurser och  utbildningar


Anmälan görs via formulär på hemsidan. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. När du anmäler dig till våra kurser accepterar du våra anmälningsvillkor. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst villkoren. Tid för respektive kurs bokas inom sexton dagar från det att vi mottagit er anmälan. Vid utebliven bokning av tid för kursstart från kursdeltagarens sida utgår en anmälningsavgift motsvarande 35 % utav kurspriset.
Betalning och Betalningsalternativ:


Betalning sker i webbshopen. via kort, swish eller banköverföring.


Betalningsvillkor


Betalning sker i webbshopenÅngerrätt:


Enligt distans- och hemförsäljningslagen(2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås, alltså när anmälan görs.


Ångerblanketten på konsumentverkets webbplats
Avbokning:


Meddelande om avbokning bör ske skriftligen.


Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.


Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
Avanmälan


Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut avgifter enligt nedan.


Vid avbokning utgår en anmälningsavgift motsvarande 35% av kurspriset.


Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.


Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.


Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.


Om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse,


återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.


Kostnaderna är baserade på faktiska kostnader.
Ombokning


Vid ombokning tillkommer en ombokningsavgift 350 kr.


Vid akut sjukdom där läkarintyg kan uppvisas får ny tid bokas utan kostnad.
Inställd kurs eller utbildning


Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. Blir du sjuk under utbildningen sker ingen återbetalning, du får möjligheten att fullfölja utbildningen vid senare tillfälle, om utbildningen fortfarande erbjuds.

Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka en kurs vid sjukdom eller annan orsak som gör att vi ej kan hålla kursen.
Filmning, fotografering eller ljudinspelning


Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från Tre knivar.
Ändringar


Vi reserverar oss för eventuella ändringar, tryck och skrivfel, samt förbehåller oss rätten att avboka/omboka en kurs vid sjukdom eller annan orsak som gör att vi ej kan hålla kursen.

Tre knivar förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler.Vid kurs på annan än av oss anvisad plats


Vid kurs på plats av annan än oss anvisad är eleven ansvarig för att det finns lämplig lokal och utrustning  att tillgå till undervisning.


Intyg

Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts.


Utbildningar >

Vi slipar följande knivar kockknivar, köksknivar, slaktknivar, yxor till styckare, slaktare, jaktlag, jägare, restauranger, butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Vi våtslipar alla knivar på slipsten.

Vi slipar knivar på plats hos restauranger, butiker samt företag.

Vi slipar alla sorters knivar, förutom keramiska knivar.

Knivslipning


Här kan du lämna in knivar för slipning.Vill du lämna in knivar för slipning? Lämna in dina knivar till någon av nedanstående butiker i ditt område. Observera att varje inlämningsställe har rätt att själv välja priser för slipningen. För dig som kund innebär det dock en mycket enklare hantering att själv ta dig till din lokala affär.

Lämna knivar


Skicka era knivar på slipning

När ni skickar era knivar för slipning returneras de färdigslipade inom 24 timmar!

Vi slipar slaktknivar, kockknivar,köksknivar,yxor till styckare,slaktare,jaktlag,jägare,restauranger,butiker och privata hushåll.

Knivarna destilleras rutinmässigt före all slipning.

Skicka knivar

 


Kniven är troligen människans äldsta handverktyg, ursprungligen tre olika stenskärvor med vassa eggar, en med rak egg, en med böjd egg, en som var spetsig som man kunde sticka hål med.

Senare bakade man ihop dessa tre stenverktyg till världens första multi tool, först i koppar, brons och järn, numera av stål.

Knivar